Izjava o sukobu interesa i pravima štampanja

Imam finansijskih interesa u ovome radu [  ], nemam finansijskih interesa u ovome radu [  ].  Ako finansijski interes postoji, interesovanje urednika proteže na one oblasti relevantne za rad koje bi mogle predstavljati sukob interesa ili pojavljivanje na sudu, uključujući postojanje: konsultantskih naknada ili plaćanje savetodavnim odborima: [  ] Ne ili [  ] Da, navedite:


 

Imate li ulog i trgujete li javno ili privatno firmama uključenim u ovaj rad: [  ] Ne ili [  ] Da, navedite:


 

Nadoknade za izlaganje na zahtev komercijalnih sponzora:  [  ] Ne ili [  ] Da, navedite:


 

Da li ste zaposleni u privrednom subjektu koji sponzoriše studiju? [  ] Ne ili [  ] Da, navedite:


 

Da li primate donacije od privrednih subjekata sponzora rada? [  ] Ne ili [  ] Da, navedite:


 

Opis patenata, autorskih prava, servisa veštak, ili drugih aktivnosti za komercijalnog sponzora:


 

Potpis i datum