Article

Izjava o Autorstvu

Časopis: Sestrinski žurnal    Izdavač: Panevropski univerzitet Apeiron-Banja Luka
Izjava o Autorstvu/ i doprinosu u radu Izjava o konfliktu interesa i ustupanju prava objavljivanja: preuzmite u .pdf  

Upustvo: Svaki autor mora potpisati i popuniti sva tri dela ovoga obrasca ([o]=ne   [x]=da). Ovaj dokument može da se fotokopira i dodeli koautorima radi kompletiranja njihovih potpisa. Popunjen obrazac  dostavite  uz rukopis Živoradu. M. Maličeviću, glavnom uredniku Sestrinskog žurnala  lično Pere Krece 13, Banja Luka e-mail sestzu@apeiron-uni.eu  , telefon +38751247941 ,
 

Naslov rada: 
 

1. Izjava o autorstvu i doprinosu u radu

Potvrđujem da ovaj rad kao ni neki njegov deo nisu pod mojim autorstvom već objavljeni ili predati na objavljivanje nekom drugom (osim kao što je navedeno u prilogu).

Dostupni su mi svi podaci na kojima je zasnovan ovaj rad i te podatke mogu dati na uvid na zahtev urednika ili njegovih opunomoćenika.

Slažem se i dopuštam da odgovorni autor korespondira sa uredništvom radi ocene nekorigovane kopije rada i da može da odlučuje u pogledu objavljivanja informacija u radu.

Dajem konačno odobrenje i preuzimam javnu odgovornost za deo [  ] ili ceo sadržaj podnesenog rada [  ]. Saglasno definiciji koju je dao International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), moje autorstvo se kvalifikuje na osnovu značajnog intelektualnog doprinosa na: koncepciji i dizajnu rada [  ], prikupljanju podataka [  ], i/ili analizi i interpretaciji podataka [  ].  Osim toga, učestvovao sam u pisanju rada [  ], i/ili u kritičnoj intelektualnoj reviziji rada [  ]. Ja sam odgovorni autor [  ], nisam odgovorni autor [  ].

Potpis i datum

2. Izjava o konfliktu interesa

Imam finansijskih interesa u ovome radu [  ], nemam finansijskih interesa u ovome radu [  ].  Ako finansijski interes postoji, interesovanje urednika proteže na one oblasti relevantne za rad koje bi mogle predstavljati sukob interesa ili pojavljivanje na sudu, uključujući postojanje: konsultantskih naknada ili plaćanje savetodavnim odborima: [  ] Ne ili [  ] Da, navedite:


 

Imate li ulog i trgujete li javno ili privatno firmama uključenim u ovaj rad: [  ] Ne ili [  ] Da, navedite 


 

Nadoknade za izlaganje na zahtev komercijalnih sponzora:  [  ] Ne ili [  ] Da, navedite:  


 

Da li primate donacije od privrednih subjekata sponzora rada? [  ] Ne ili [  ] Da, navedite:

 
 

Opis patenata, autorskih prava, servisa veštak, ili drugih aktivnosti za komercijalnog sponzora:  


 

Potpis i datum

3. Prenošenje prava publikovanja (obeležite odgovarajuće izjave)

[ ] Saglasan sam polazeći od uloge izdavača (Panevropski univerzitet Apeiron-Banja Luka) u razmatranju i oblikovanje ovog rukopisa, autor (i) ovim putem potpisom prenosi(e) , dodeljuje (u), ili na drugi način prenosi (e) autorsko pravo vlasništva, uključujući i neka i sva slučajna prava, isključivo pomenutom izdavaču u slučaju da se ovaj rad objavi u Sestrinskom žurnalu.
[ ] Saglasan sam da shodno važećim zakonima RS ova vlasništvo autorskih prava nije prenosivo.

 

Potpis i datum

[o]=ne   [x]=da

We do NOT charge any author fees and strictly apply the double-blind peer review process.