Izjava o doprinosu u pisanju rada

Potvrđujem da ovaj rad kao ni neki njegov deo nisu pod mojim autorstvom već objavljeni ili predati na objavljivanje nekom drugom (osim kao što je navedeno u prilogu).

Dostupni su mi svi podaci na kojima je zasnovan ovaj rad i te podatke mogu dati na uvid na zahtev urednika ili njegovih opunomoćenika.

Slažem se i dopuštam da odgovorni autor korespondira sa uredništvom radi ocene nekorigovane kopije rada i da može da odlučuje u pogledu objavljivanja informacija u radu.

Dajem konačno odobrenje i preuzimam javnu odgovornost za deo [  ] ili ceo sadržaj podnesenog rada [  ].
Saglasno definiciji koju je dao International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), moje autorstvo se kvalifikuje na osnovu značajnog intelektualnog doprinosa na: koncepciji i dizajnu rada [  ], prikupljanju podataka [  ], i/ili analizi i interpretaciji podataka [  ]

Osim toga, učestvovao sam u pisanju rada [  ], i/ili u kritičnoj intelektualnoj reviziji rada [  ]. Ja sam odgovorni autor [  ], nisam odgovorni autor [  ].
 

Potpis i datum